Vad är ett kooperativ?

Vad är ett kooperativ?

"Ett kooperativ är en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom samägt och demokratiskt styrt företag" Internationell definition


Grunddrag principer:

1. Frivilligt och öppet medlemskap
2. Demokratisk medlemskontroll
3. Medlemmars ekonomiska deltagande
4. Självständighet och oberoende
5. Utbildning, praktik och information
6. Samarbete mellan kooperativa föreningar

Vad är en ekonomisk förening?

En ekonomisk förening:

  1. Förvaltas demokratiskt.
  2. Syftar till att lösa behov hos medlemmarna och inte avkastning på kapital.
  3. Har en lika stor insats för alla.
  4. Tar lätt in nya medlemmar.


Stadgarna är föreningens "grundlag". Stadgarna klargör medlemsrollen och reglerar förhållandet mellan medlemmarna, den enskilda medlemmen och föreningen. De ger ramen för föreningens demokratiska beslutsprocess och styr tex om vilketinflytande medlemmarna skall ha. Föreningsstämman (hos Jordgubben kallad årsmöte) är föreningens högst beslutande organ. Här fastställs räkenskaperna och styrelseledamöter väljs.


Styrelsen har ett stort ansvar och skall se till att verksamheten sköts så att medlemmarnas intressen främjas och att den ligger i linje med uppsatta mål.
Varje kooperativ har sin egen modell för ledning och styrning.

Vad innebär det att vara medlem i Föräldrarkooperativet Jordgubben?

Alla som vill kan bli medlem i kooperativet. För att ställa sig i kö betalar man en insats. Varje medlem har ett stort ansvar för att verksamheten ska fungera.


Medlemmen:

  • ska medverka i förskolans arbete och löpande skötsel.
  • ska arbeta som personal i den omfattning årsmötet beslutar om.
  • ska delta i styrelsearbete.
  • ska genom att medverka på stormöten hålla sig informerad om förskolans löpande ekonomi och verksamhet samt delta i besluten.
  • har tystnadsplikt gällande andra föräldrar, barn och personal